Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PRODUCTEN EN DIENSTEN

Clean.Sales by Ketan

 1. Algemene Voorwaarden

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Clean.Sales by Ketan gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Clean.Sales by Ketan.

Afnemer: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Clean.Sales by Ketan een Overeenkomst sluit of met Clean.Sales by Ketan in onderhandeling is over het afsluiten van een Overeenkomst;

Website: website op het internet die wordt beheerd door Clean.Sales by Ketan en via welke Clean.Sales by Ketan Producten aanbiedt;

Dienst: alle Diensten die door Clean.Sales by Ketan zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd; Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Clean.Sales by Ketan en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die Overeenkomst en, achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die Overeenkomst.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van met betrekking tot Producten en Diensten en op alle Overeenkomsten. De Clean.Sales by Ketan toepasselijkheid van enige door Afnemer gehanteerde inkoopvoorwaarden en/of algemene voorwaarden wordt door Clean.Sales by Ketan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Clean.Sales by Ketan kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde versie treedt in werking zodra deze op de Website is. Alsdan maken de gewijzigde algemene voorwaarden deel uit van elke nadien gesloten Overeenkomst en van elke voordien tot stand gekomen Overeenkomst die nadien wordt gewijzigd, vernieuwd of verlengd.

1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn op de Website Clean.Sales by Ketan door de Afnemer in te zien, te downloaden en te printen.

1.5 Daar waar in deze Algemene Voorwaarden de uitdrukking ‘schriftelijk’ wordt gebruikt is daaronder mede begrepen communicatie per e-mail.

 1. Overeenkomsten

2.1 Een aanbieding of prijsopgave bindt Clean.Sales by Ketan niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht. Na aanvaarding van een aanbieding of prijsopgave is Clean.Sales by Ketan

gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, tot twee weken na ontvangst ervan, in welk geval Clean.Sales by Ketan niet is gehouden tot meer dan restitutie van het eventueel door Afnemer vooruitbetaalde.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling bij

Clean.Sales by Ketan via de Website, of schriftelijk, of telefonisch of mondeling door Afnemer en de aanvaarding en bevestiging van deze bestelling door Clean.Sales by Ketan per e-mail aan het door Afnemer bij het plaatsen van een bestelling aan Clean.Sales by Ketan

opgegeven e- mailadres. Mondeling

medegedeelde wijzigingen zijn voor risico van Afnemer. Afnemer aanvaardt door het plaatsen van een bestelling als hiervoor bedoeld de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Tussen Clean.Sales by Ketan en Afnemer geldt de inhoud van de geplaatste bestelling door Afnemer zoals deze door Clean.Sales by Ketan is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het plaatsen of verzenden van de bestelling komen voor rekening en risico van Afnemer.

2.4 Behoudens het bepaalde in artikel 1.3, kunnen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden slechts schriftelijk worden overeengekomen in welk deze wijziging of aanvulling, behoudens het bepaalde in artikel 1.3, slechts geldt voor de betreffende Overeenkomst.

 1. Levering

3.1 Producten worden door Clean.Sales by Ketan geleverd door deze via haar logistieke dienstverlener te zenden aan het door Afnemer aan Clean.Sales by Ketan opgegeven adres, dan wel door deze online beschikbaar te stellen. De eventuele kosten voor verzending zijn voor rekening van Afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Alle door Clean.Sales by Ketan gehanteerde leveringstermijnen en andere termijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen.

3.3 Clean.Sales by Ketan is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit enige overeenkomst met Afnemer jegens Afnemer op te schorten, zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)-verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst heeft voldaan.

3.4 Clean.Sales by Ketan behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde Producten voor zolang Afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings- )verplichtingen jegens Clean.Sales by Ketan

uit hoofde van een Overeenkomst, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van Overeenkomsten daaronder begrepen.

3.5 De door Clean.Sales by Ketan aan Afnemer geleverde of ter beschikking gestelde Producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Afnemer voor diens rekening en risico. Vanaf het moment dat Clean.Sales by Ketan de Producten via haar logistieke dienstverlener aanbiedt tot het moment dat deze door Afnemer zijn ontvangen, is de aansprakelijkheid van Clean.Sales by Ketan

beperkt tot het nogmaals zenden van de Producten aan Afnemer.

 1. Prijzen en tarieven

4.1 Verkoop, levering en terbeschikkingstelling van de Producten vindt plaats tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door Clean.Sales by Ketan . Alle door Clean.Sales by Ketan gehanteerde prijzen zijn exclusief administratie- of verzendkosten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4.2 Clean.Sales by Ketan behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen.

Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd. De prijzen en tarieven zullen door Clean.Sales by Ketan in ieder geval per 1 januari van ieder jaar worden aangepast op basis van de door CBS jaarlijks gepubliceerde Consumenten Prijsindex (CPI).

 1. Facturering en betaling

5.1 Facturen kunnen worden verzonden vanaf de dag van bevestiging van een bestelling of vanaf de dag waarop met de uitvoering van een Overeenkomst door Clean.Sales by Ketan wordt aangevangen. Betaling door Afnemer dient plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum op een door Clean.Sales by Ketan aangewezen bankrekening. Het is Afnemer niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Clean.Sales by Ketan te verrekenen met een vordering van Afnemer op, Clean.Sales by Ketan uit welke hoofde dan ook.

5.2 Ongeacht een andersluidende verklaring worden betalingen door Afnemer geacht te zijn gedaan op schulden in de volgorde: rente, (buiten-) gerechtelijke incassokosten, verschuldigde hoofdsommen (de oudere voor de jongere).

5.3 Clean.Sales by Ketan heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.

5.4 De betalingstermijn genoemd in artikel 5.1 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Afnemer in verzuim en is Clean.Sales by Ketan gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente in rekening te brengen en is Afnemer aan Clean.Sales by Ketan buitengerechtelijke kosten verschuldigd, ten bedrage van 15% van de openstaande facturen, met een minimum van

€ 200, onverminderd het recht van Clean.Sales by Ketan

Om de werkelijke kosten aan Afnemer in rekening te brengen.

5.5 In geval van niet (tijdige) betaling door Afnemer dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op Afnemer rustende verplichting is Clean.Sales by Ketan

gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties van Producten te staken of op te schorten, onverminderd het recht van Clean.Sales by Ketan om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van Afnemer te vorderen.

 1. Reclames, klachten en retourzendingen

6.1 Afnemer dient klachten over de geleverde Producten i.v.m. beschadigingen binnen twee werkdagen na levering van de Producten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Clean.Sales by Ketan mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak van Afnemer jegens Clean.Sales by Ketan ter zake van gebreken in de betreffende Producten.

6.2 Afnemer is uitsluitend gerechtigd Producten aan Clean.Sales by Ketan retour te zenden, indien aan Afnemer andere dan de door Afnemer bestelde Producten zijn geleverd. Afnemer dient binnen twee werkdagen na levering schriftelijk kenbaar te maken van zijn retourrecht gebruik te willen maken. Afnemer is verplicht de retour te zenden Producten in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen. De te retourneren Producten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering onbeschadigd te zijn geretourneerd. Alsdan nog niet geretourneerde Producten zullen worden geacht te zijn afgenomen.

6.3 De retourzendingen moeten gefrankeerd worden verzonden op kosten van de afnemer.

6.4 Geretourneerde Producten worden gecrediteerd tegen ten hoogste de eerder berekende prijzen.

 1. Intellectuele eigendom

7.1 Afnemer ontvangt met betrekking tot een Product bepaalde gebruiksrechten die hem in staat stellen van het Product gebruik te maken. Gebruiksrechten hebben slechts betrekking op gebruik van een Product, waar het gebruik voor is bedoeld. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en of prestaties, ter zake van of met betrekking tot de Producten komen uitsluitend toe aan Clean.Sales by Ketan

7.2 Geen enkele bepaling in deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Afnemer van rechten als bedoeld in artikel 7.1. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten en overtreding van het verleende gebruiksrecht onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd de Clean.Sales by Ketan overigens ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding.

7.3 Het is Afnemer niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde Producten door Clean.Sales by Ketan ter beschikking gestelde documentatie voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 7.1 of aanduiding van merken of handelsnamen van Clean.Sales by Ketan of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

 1. Aansprakelijkheid, vrijwaring en verval

8.1 Clean.Sales by Ketan is niet aansprakelijk voor de kosten, schades en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht, daden of nalatigheden van de Afnemer, diens ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege Afnemer te werk zijn gesteld noch voor schade ontstaan door onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaken.

8.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: staking, blokkade, bedrijfsstoornis, elektriciteitsstoring, brand, extreme temperatuurschommeling, natuurrampen, export- of importverboden, pandemieën of epidemieën en weigering een import- of exportvergunning te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregelen en wanprestaties van toeleveranciers aan hun verplichtingen en voorts iedere van buiten komende oorzaak die in redelijkheid niet aan Clean.Sales by Ketan kan worden toegerekend.

8.3 Clean.Sales by Ketan is slechts aansprakelijk voor schade voorzover ontstaan door grove schuld van medewerkers van Clean.Sales by Ketan

8.4 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Clean.Sales by Ketan beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de geleverde zaken.

8.5 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Afnemer jegens Clean.Sales by Ketan in verband met door Clean.Sales by Ketan verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van 6 maanden is verstreken na de dag waarop de Afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

8.6 Afnemer vrijwaart Clean.Sales by Ketan voor alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, ter zake van door Clean.Sales by Ketan geleverde en of ter beschikking gestelde Producten.

 1. Beëindiging van de overeenkomst

9.1 Clean.Sales by Ketan heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder nadere voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

 1. Afnemer tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende betalingsverplichting;
 2. Afnemer het hem verleende gebruiksrecht overtreedt;
 3. aan Afnemer surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Afnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld; d. ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
 4. Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clean.Sales by Ketan ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

9.2 In de gevallen genoemd in artikel 11.1 zijn alle door Afnemer aan Clean.Sales by Ketan verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

9.3 Clean.Sales by Ketan is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens Afnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Clean.Sales by Ketan

op volledige schadevergoeding wegens schending door Afnemer van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd de aan Clean.Sales by Ketan

overigens terzake toekomende rechten.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden, op alle Overeenkomsten en disclaimers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door Clean.Sales by Ketan

met Afnemer gesloten Overeenkomst, uit de Algemene Voorwaarden en/of de disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen.

 1. Diversen

11.1 Alle kennisgevingen over de naleving van de tussen Clean.Sales by Ketan en Afnemer gesloten overeenkomst(en) en deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan.

11.2 Indien en voor zover op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van een dwingende wettelijke bepaling, het onredelijke karakter van deze voorwaarden dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel terecht een beroep kan worden gedaan.

0
  0
  Jouw winkelmand
  Je winkelmand is nog leegTerug naar de winkel
  Scroll naar top